HVA ER DUGNADSFIBER?

Dugnadsfiber er et to parts samarbeid mellom VEV Romerike AS og en lokal ildsjel/en lokal bygd, der det legges til rette for egeninnsats, slik at det er mulig å bygge ut fiber til flere.

Hvem gjør hva og når?

Et dugnadsfiberprosjekt forutsetter et tett samarbeid mellom VEV og den lokale ildsjelen/bygda, og aktørene vil ha klart definerte ansvarsområder

 

 

Ansvarsfordeling og prosess:

Forarbeid

De som er interessert tar kontakt med VEV som kartlegger om prosjektet kvalifiserer som dugnadsfiber, dvs. ikke

allerede er planlagt utbygd i nær fremtid. Deretter starter VEV intern planlegging, kostnadsestimering og synliggjøring av egeninnsats.

Hva ligger i egeninnsats?

  • Kartlegge interessen for å få fiber i området og legge til rette for bestilling av fiber.

  • Inngå formell avtale inkl. ansvarsavklaringer *

  • Sørge for graving og anleggelse av grøft, legging av rør - og gjengraving, i egen regi**

 

Fiberblåsing og skjøting

VEV fører frem fiber og skjøter i føringsveiene.

 

Tilkobling

VEV kobler opp hvert enkelt hus til fiber, gjelder frem til første punkt. Ved dugnadsfiber vil etableringskostnadene være avhengig av kostnader for utbygging og egeninnsats.

Kostnad avklares alltid før oppstart.

* VEV Romerike AS overtar først eierskap og driftsansvar for fiberkabel ved overtagelse av prosjektet, og svarer fra det tidspunkt for innholdet i den formelle avtalen.

** Innebærer å sørge for at den som utfører gravearbeidene har nødvendige offentlige godkjenninger, at alle offentlige tillatelser er innhentet og at det er innhentet tilstrekkelige rettigheter i grunnen .